Mokume Hair Prijslijst

 Knippen €35,00
Wassen, Knippen, Drogen €40,00
Highlights folie deel €67,50
Highlights folie compleet lang €96,50
Kleuren aanzet uitgroei €52,50
Kleuren compleet 1 kleur €65,00
Extensions zetten ntb 
Extensions omhooghalen per baan €20,00
Simplex toevoeging €25,00